Simiki

Quick Start

Install

pip install simiki

Update

pip install -U simiki
simiki update

Initialize

mkdir mywiki && cd mywiki
simiki init

Generate

simiki g

Preview

simiki p